12. De Republiek 
Het Twaalfjarige Bestand zorgde in 1609 voor een tijdelijke onderbreking van de oorlog tegen Spanje die in 1568 met de militaire invallen van Willem van Oranje was begonnen. Anders dan op de door Claes Janszoon Visscher geproduceerde kaart van de Nederlanden in de vorm van een leeuw, de Leo Belgicus, waarop de zeventien Nederlanden als een geheel werden afgebeeld, waren de Nederlanden door de Opstand en de daaropvolgende oorlog uiteengevallen in twee nieuwe staten: de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die laatste beleefde met het Bestand een belangrijk diplomatiek succes, al zou zij pas in 1648 met de Vrede van Munster internationaal erkend worden als soevereine staat. Een republiek was een uitzondering in het door vorsten geregeerde vroegmoderne Europa. De republiek was er dan ook vooral gekomen omdat er geen geschikte vorst was gevonden.

In de gemeenschappelijke vergadering van de Staten-Generaal had elk gewest in theorie een even belangrijke stem. Omdat leden recht hadden op ruggespraak en voor overleg terug mochten naar hun gewest, kon het in theorie lang duren voor er een besluit werd genomen. Maar omdat het rijke Holland verreweg het meeste geld inbracht, had het ook het meest te vertellen. De hoogste ambtenaar van Holland, de raadpensionaris, functioneerde als een soort minister-president, minister van financiën en minister van buitenlandse zaken tegelijk. Daarnaast was er meestal een Oranje die het ambt van stadhouder bekleedde. Als hoog edelman uit het huis van Oranje-Nassau (en dus familie van Willem van Oranje) en opperbevelhebber over de strijdkrachten stak de stadhouder ver uit boven alle andere bestuurders en ambtenaren. Stadhouders als Maurits en Frederik Hendrik behaalden klinkende militaire overwinningen op de Spanjaarden.

Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwamen een stadhouder en een raadpensionaris voor het eerst met elkaar in conflict, met dramatische uitkomst. Na een hooglopend politiek en religieus conflict liet stadhouder Maurits raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt arresteren, op beschuldiging van landverraad. Hij werd op 13 mei 1619 onthoofd.


Non-fictie


Jan Blokker, Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?
Amsterdam : De Harmonie, 2006.
ISBN: 90-6169-741-7.
Verslag van een rondreis langs plekken in Nederland en België waar zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld, met onder meer een verhaal over kolonel Mondragón die, ofschoon een vijand en de veroveraar van Zierikzee in 1576, toch een fatsoenlijke Spanjaard was.

Machiel Bosman (samenstelling en hertaling), De polsslag van de stad : de Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772)
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009.
ISBN: 978-90-253-6419-9.
De notities die de ambtenaar Jacob Bicker Raije veertig jaar lang (van 1732 tot 1772) optekende over wat er voorviel in Amsterdam, bieden een spiegel van het leven in de stad in de Pruikentijd.

Peter De Cauwer, Tranen van bloed : het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008.
ISBN: 978-90-8964-016-1.
De verovering van de onoverwinnelijk geachte stad 's-Hertogenbosch was een van de hoogtepunten van het Staatse leger in de Tachtigjarige Oorlog. Uiteindelijk zou die leiden tot het Verdrag van Munster in 1648.

A.Th. van Deursen, De Gouden Eeuw volgens A.Th. Van Deursen
Amsterdam : Bert Bakker, 2010.
ISBN: 978-90-351-3582-6.
Het leven van het gewone volk in Holland en in het Noord-Hollandse dorp Graft in de 17e eeuw, gevolgd door de biografie van Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje en stadhouder van Holland en Zeeland van 1584-1625.

A.Th. van Deursen, De last van veel geluk : 1555-1702 : de geschiedenis van Nederland
Amsterdam : Bert Bakker, 2006. 4e dr. 1e dr.: 2004.
ISBN: 90-351-3028-6.
Analyse van de geschiedenis van Nederland in de periode 1555-1702, met nadruk op politieke en religieuze ontwikkelingen en de rol van grote mannen als Willem van Oranje, Van Oldenbarnevelt, Frederik Hendrik, Johan de Witt en Willem III.

A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau, 1567-1625 : de winnaar die faalde
Amsterdam : Bert Bakker, 2005. 5e dr. 1ste dr.: 2000.
ISBN: 90-351-2803-6.
Dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kort voor 1600 door de Europese mogendheden als soevereine staat werd erkend, was mede te danken aan het militaire genie van Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje, van 1584 tot 1625 stadhouder van Holland en Zeeland. De focus in deze biografie ligt op zijn conflict met Johan van Oldenbarnevelt.

Anne Doedens en Jan Houter, 1666 : Het Vlie brandt : het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw
Franeker : Van Wijnen, 2014.
ISBN: 978-90-5194-490-7.
Vlieland en Terschelling waren van groot belang voor de handel en scheepvaart in de Gouden Eeuw. De Engelse aanval in augustus 1666 op een handelsvloot die bijna 200 schepen naar de bodem joeg, plus de brand die op Terschelling woedde, deden de Republiek op zijn grondvesten trillen.

Jan Francken, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. Hertaling: Thomas Rosenboom.
Toelichting: René van Stipriaan. ISBN: 90-253-4685-5.
Het in hedendaags Nederlands hertaalde verslag door de knecht van Oldenbarnevelt van de acht maanden dat de staatsman gevangen zat en van zijn terechtstelling.

Renaat Gaspar, Op de vlucht voor de guillotine : herinneringen van émigrés aan hun verblijf in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1793-1795
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-671-6.
Historisch onderzoek naar de ervaringen van de Franse aristocraten die tijdens de Franse revolutie naar Nederland uitweken.

Jeroen Giltaij, Het grote Gouden Eeuw boek : de Hollandse schilderkunst
Zwolle : WBOOKS, 2013.
ISBN: 978-90-6630-465-9.
Compleet overzicht in woord en vooral beeld van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw.

Hans Goedkoop en Kees Zandvliet, De Gouden Eeuw : proeftuin van onze wereld
Zutphen : Walburg Pers, 2012.
ISBN: 978-90-5730-880-2.
Geschiedenis van Nederland vanaf omstreeks 1585 tot 1672, waarbij de zeventiende eeuw een proeftuin is voor het heden.

S. Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621 : de jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Hilversum : Verloren, 2009.
ISBN: 978-90-72550-05-7.
De achtergronden van het Twaalfjarig Bestand en de betekenis die deze tijdelijke wapenstilstand midden in de Tachtigjarige Oorlog voor de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden heeft gehad.

S. Groenveld, Unie, Bestand, Vrede : drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Hilversum : Verloren, 2009. Medewerking: H.L.Ph. Leeuwenberg en H.B. van der Weel.
ISBN: 978-90-8704-127-4.
De traktaten van de Unie van Utrecht, het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van Munster, voorzien van uitvoerig commentaar, uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het Twaalfjarig Bestand.

S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg, De Tachtigjarige Oorlog : opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)
Zutphen : Walburg Pers, 2008.
ISBN: 90-5730-537-2.
Herziene versie van twee eerder verschenen boeken: De kogel door de kerk? : de opstand in de Nederlanden 1559-1609 (1983) en De bruid in de schuit : de consolidatie van de Republiek 1609-1650 (1985).

Constantijn Huygens, Journaal van de reis naar Venetië
Amsterdam : Prometheus, 2003. Vertaling uit het Frans: Frans R.E. Blom.
ISBN: 90-351-2500-2.
Dagverhaal van de reis naar Venetië die de jonge Constantijn Huygens (1596-1687) in 1620 maakte in het gezantschap van ambassadeur François van Aerssen die namens de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën een vriendschaps- en bijstandsverdrag met de republiek Venetië ging ratificeren.

Jonathan I. Israel, De Republiek, 1477-1806
Franeker : Van Wijnen, 2012. 6e dr. 1ste dr.: 1995.
ISBN: 978-90-5194-337-5.
Geschiedenis van de Nederlandse Republiek, waarin vele aspecten aan bod komen, van de armenzorg tot de kunst in de Gouden Eeuw, van Alva tot de Republiek als wereldmacht.

Geert H. Janssen, Het stokje van Oldenbarnevelt
Hilversum : Verloren, 2001.
ISBN: 90-6550-455-9.
Overzicht van de controverses op politiek en godsdienstig gebied tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) die aanleiding gaven tot de executie van Johan van Oldenbarnevelt op een schavot voor de Haagse ridderzaal op 13 mei 1619.

J.G. Kikkert, Frederik Hendrik
Soesterberg : Aspekt, 2010. 2e herziene dr. 1ste dr.: 1986.
ISBN: 90-5911-963-0.
Biografie van de jongste zoon van Willem van Oranje (1584-1647), vanwege zijn militaire successen bekend als de stedendwinger, die ook een geslepen opportunist blijkt te zijn geweest.

J.G. Kikkert, Maurits van Nassau
Soesterberg : Aspekt, 2008. 2e herziene dr. 1ste dr.: 1985.
ISBN: 90-5911-731-X.
Biografie van de tweede zoon van Willem van Oranje (1567-1625), waarin overtuigend wordt aangetoond dat deze stadhouder vooral oog had voor de eigen dynastieke en financiële belangen.

J.G. Kikkert, De val van de Republiek
Soesterberg : Aspekt, 2011.
ISBN: 9789461530172.
Politieke geschiedenis van Nederland in de achttiende eeuw tot aan de ineenstorting van het stadhouderlijk bewind en de vlucht van prins Willem V in 1795.

Ben Knapen, De man en zijn staat : Johan van Oldenbarnevelt, 1547-1619
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2890-7.
Biografie van de Nederlandse staatsman en vormgever van de Republiek, die zich ook laat lezen als een overzichtswerk van de vroege geschiedenis van de Republiek.

Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (redactie), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek
Hilversum : Verloren, 2015.
ISBN: 978-90-8704-538-8.
In het landschap van Holland maar ook elders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden talloze buitenplaatsen aangelegd. Dit boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de invloed die Holland had op de andere gewesten wat betreft bouwstijl en tuinaanleg.

Jan J.B. Kuipers, De Staats-Spaanse linies : monumenten van conflict en cultuur
Vlissingen : Den Boer / De Ruiter, 2013.
ISBN: 978-90-79875-44-3.
De geschiedenis vanaf de Tachtigjarige Oorlog van vier eeuwen forten, schansen, linies, vestingstadjes en hun historische context in het grensgebied tussen Knokke en Antwerpen.

Rob van der Laarse, Arcadiërs van de Republiek : adel, hof en buitenplaats in Nederland 1500-1800
Amsterdam : Bert Bakker, 2012.
ISBN: 978-90-351-3503-1.
Ten tijde van de Republiek beconcurreerden aristocratische families elkaar in alle gewesten met monumentale huizen, voorname heerlijkheden en luisterrijke kunstcollecties. Het verlangen naar een nieuw Arcadië veranderde het land in de mooiste tuin van Europa.

Marie-Charlotte Le Bailly, Een Haagse affaire : de verloren eer van Sophia van Noortwijck (1673-1710)
Amsterdam : Balans, 2013.
ISBN: 978-94-600-3630-9.
Geschiedenis van een uitzonderlijk goed gedocumenteerde strafzaak, die rond 1700 de Haagse gemoederen jarenlang bezighield. Onderdeel van een reeks van zes verhalen die gekoppeld zijn aan de tentoonstelling Het geheugenpaleis van het Nationaal Archief, die geopend wordt in het najaar van 2013.

Olaf van Nimwegen, Ronald Prud'homme van Reine, Louis Sicking en Adri van Vliet (tekst), De Tachtigjarige Oorlog : van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-94-6105-475-3.
Eerste deel van de reeks Militaire Geschiedenis van Nederland, gewijd aan de Tachtigjarige Oorlog die aan de wieg stond van de Nederlandse staat. Ingegaan wordt op het strijdverloop en de manier waarop geld, bewapening en materieel en vooral het denken en doen van soldaten en zeelui de oorlogvoering bepaalden.

Eric Palmen, Dwaze liefde : een familiekroniek
Amsterdam : Bert Bakker, 2011.
ISBN: 978-90-351-3575-8.
Geschiedenis van de Rotterdamse patriciërsfamilie Van Schoonhoven, van wie de vooraanstaande maatschappelijke positie in de achttiende eeuw ten einde kwam toen twee zonen zich niet hielden aan de familiepolitiek betreffende huwelijken.

Luc Panhuysen, De Gouden Eeuw : in 17 portretten en momenten
Amsterdam : Historisch Nieuwsblad, 2013.
ISBN: 978-90-857142-4-8.
In de Gouden Eeuw werd de basis gelegd voor de eerste welvaartsstaat ter wereld. In een aantal portretten en themagerichte hoofdstukken laat de auteur naast de glans daarvan ook de schaduwplekken zien.

Luc Panhuysen, Rampjaar 1672 : hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte
Amsterdam : Atlas, 2011. 5e dr. 1ste dr.: 2009.
ISBN: 978-90-450-1916-1.
Aan de hand van de correspondentie tussen een diplomaat, zijn vrouw en hun zoon, officier in het leger, wordt een beeld geschetst van alle facetten van het beruchte rampjaar.

Luc Panhuysen, De ware vrijheid : de levens van Johan en Cornelis de Witt
Amsterdam : Olympus, 2009. 7e dr. 1ste dr.: 2005.
ISBN: 978-90-467-0267-3.
Biografie van de twee regenten Johan (1625-1672) en Cornelis (1623-1672) de Witt, wier politiek ervoor zorgde dat Holland de andere Nederlandse gewesten volledig domineerde en dat de marine, ten koste van het landleger, de meest geduchte strijdmacht werd.

Maarten Prak, Gouden Eeuw : het raadsel van de Republiek
Amsterdam : Boom, 2012.
ISBN: 978-94-6105-244-5.
Studie die een samenvatting biedt van het onderzoek in de afgelopen decennia naar het succes op vele fronten van de Republiek in de zeventiende eeuw.

Maarten Prak (redactie), Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 978-90-351-2990-0.
Dit tweede van de vier delen van Plaatsen van herinnering bevat van Maarten Prak de bijdrage ‘Utrecht: Groot Kapittelhuis : de Unie van Utrecht, 1579’, van Olaf van Nimwegen de bijdrage ‘Nieuwpoort: duinen : Slag bij Nieuwpoort, 1600’, van A.Th. van Deursen de bijdrage ‘Den Haag: Binnenhof : Oldenbarneveldt onthoofd, 1619’, van Simon Groenveld de bijdrage ‘Munster: raadhuis : de vrede van Munster, 1648’, van Koen Ottenheym de bijdrage ‘Amsterdam: stadhuis : de Vrede van Munster architectonisch verbeeld’ en van Guido de Bruijn de bijdrage ‘De Haag: Gevangenpoort : de Haagse broedermoord, 20 augustus 1672’.

Ronald Prud'homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt : de zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw
Utrecht [etc.] : De Arbeiderspers, 2013.
ISBN: 978-90-295-8741-9.
Reconstructie op basis van pamfletten en ooggetuigenverslagen van de moord op de gebroeders De Witt in 1672.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. De Republiek komt aan bod in de pagina’s 203 tot en met 227.

Michel Reinders, Gedrukte chaos : populisme en moord in het Rampjaar 1672
Amsterdam : Balans, 2010.
ISBN: 978-94-600-3284-4.
Historisch onderzoek naar de invloed van pamfletten op de publieke opinie en politieke gebeurtenissen tijdens het Rampjaar 1672, toen Nederland getuige was van de meest gruwelijke moord uit haar geschiedenis, die op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt.

Benjamin B. Roberts, Seks, Drugs en Rock 'n' Roll in de Gouden Eeuw
Amsterdam : AUP, 2014.
ISBN: 978-90-485-2406-8.
Ook in de Gouden Eeuw rebelleerden de jongeren en zetten zich af tegen voorgaande generaties. Dit boek schetst een portret van de jeugdcultuur in de Gouden Eeuw, een tijd waarin de komst van het drukwerk een snelle verspreiding van een vrije moraal mogelijk maakte.

Yolanda Rodríguez Pérez, De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen : de Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673)
Nijmegen : Vantilt, 2005.
ISBN: 90-77503-19-6.
Zowel in historische als in literaire Spaanse teksten worden de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog afgeschilderd als hebzuchtige en hoogmoedige ketters en rebellen en de Spanjaarden als edele en grootmoedige verdedigers van het ware geloof.

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
Amsterdam : Olympus, 2012. 9e druk. Vertaling van The embarrassment of riches (1987). Vertaling: Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters.
ISBN: 978-90-467-0368-7.
Studie over denken en handelen van voornamelijk de middenklasse in de Republiek der Nederlanden, op basis van bronnenmateriaal over de cultuur in de ruimste zin van het woord, waarbij onder meer ook de kunst, het bijgeloof, de opvoeding van kinderen en de zedenleer onder de loep worden genomen.

C.M. Schulten, Met vliegende vaandels en slaande trom : oorlog in de Lage Landen 1559-1659
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2005.
ISBN: 90-6707-595-7.
Overzicht van een eeuw krijgsgeschiedenis van Nederland en België (1559-1659), de tijd van de Opstand in de Nederlanden die zou uitgroeien tot een tachtigjarige onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje (1568-1648).

Peter Sigmond en Wouter Kloek, Hollands glorie : zeeslagen in de Gouden Eeuw
Zwolle : J.T.V. Books, 2014. Geheel herziene uitgave van Zeeslagen en zeehelden in de Gouden Eeuw (2007).
ISBN: 978-94-625-8023-7.
Geschiedenis van de zeeoorlogen en Nederlandse zeehelden in de zeventiende eeuw aan de hand van kunstvoorwerpen en memorabilia in het Amsterdamse Rijksmuseum.

Gabri van Tussenbroek, Amsterdam in 1597 : kroniek van een cruciaal jaar
Amsterdam [etc.] : L.J. Veen, 2010. 2e dr. 1e dr.: 2009.
ISBN: 978-90-204-1579-7.
Kroniek van de gebeurtenissen in Amsterdam in het jaar 1597, aan het begin van de Gouden Eeuw, door een Amsterdamse boekhandelaar en uitgever.

Arthur Weststeijn, De radicale republiek : Johan en Pieter de la Court, dwarse denkers uit de Gouden eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2013.
ISBN: 978-90-351-4024-0.
De Leidse lakenhandelaars Johan en Pieter de la Court, van oorsprong inwijkelingen uit Vlaanderen, waren de meest radicale republikeinen uit de Nederlandse geschiedenis. In de Gouden Eeuw beheersten ze het publieke debat en hun denken over vrijhandel en tolerantie en herijking van het begrip democratie hadden grote invloed op de ontwikkeling van de Verlichting in binnen- en buitenland.

Johan de Witt, De Deductie van Johan de Witt : manifest van de ware vrijheid uit 1654
Arnhem : Sonsbeek Publishers, 2009.
ISBN: 978-90-78217-16-9.
In hedendaags Nederlands hertaalde editie van de Deductie die Johan de Witt op 24 juli 1654 aan de Staten Generaal van Holland presenteerde.

Romans


C.D. Andriesse, Alsnog een portret voor Heinsius : geschiedenis van de Vrede van Utrecht
Zutphen : Walburg Pers, 2011.
ISBN: 978-90-5730-766-9.
Geromantiseerd relaas over de totstandkoming van de Vrede van Utrecht in 1713 en de rol die raadspensionaris Anthonie Heinsius daarbij speelde.

Thera Coppens, Dageraad van Oranje-Nassau
Amsterdam : Meulenhoff, 2009. Bevat: De vrouwen van Willem van Oranje (1977), Maurits : zoon van de Zwijger (1984) en Frederik Hendrik en Amalia van Solms (1987).
ISBN: 978-90-290-8444-4.
Drie geromantiseerde biografieën van de eerste stadhouders uit het Huis Oranje-Nassau. In De vrouwen van Willem van Oranje gaat het om het leven van Willem van Oranje vanaf het moment dat hij in 1544 Prins van Oranje wordt. In Maurits, zoon van de Zwijger worden naast de militaire successen van Prins Maurits ook zijn relaties met vrouwen en zijn moeilijke verhouding tot Oldenbarnevelt beschreven. In Frederik Hendrik en Amalia van Solms komt Frederik Hendrik ondanks zijn aanvankelijke scepsis voor de veel jongere Amalia van Solms, met wie hij moet trouwen, steeds meer onder haar invloed.

Tessa de Loo, Kenau
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2015. 6e druk. 1e druk: 2013.
ISBN: 978-90-295-3867-1.
Tijdens het Beleg van Haarlem (1572) mobiliseert Kenau Simonsdochter Hasselaer een vrouwenleger tegen de Spanjaarden. Vrije romanbewerking van het door Karen van Holst Pellekaan en Marnie Blok geschreven script voor de speelfilm Kenau.

Wouter van Mastricht, Spaans vuur
Uithoorn : Karakter, 2009. 1e dr.: 2007.
ISBN: 978-90-6112-510-5.
In het Maastricht van 1635 krijgt een jonge tolk in het leger van Frederik Hendrik de opdracht een als monnik verklede Spaanse moordenaar op te sporen. Tromps Armada (2009) is een zelfstandig te lezen vervolg rond dezelfde speurneus.

Nelleke Noordervliet, Vrij man
Amsterdam : Augustus, 2012.
ISBN: 978-90-457-0553-8.
Via haar fictieve hoofdpersonage, de 17e-eeuwse arts en jurist Menno Molenaar, ontdekt een schrijfster veel over het leven in de Gouden Eeuw.

Poëzie


Isaac da Costa, Hagar ; De slag bij Nieuwpoort
Zutphen : Thieme, 1972.
ISBN: 90-03-21570-7.
Twee epische gedichten, oorspronkelijk verschenen in 1847 en 1859. ‘De slag bij Nieuwpoort’ is in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren te vinden onder deze link.

Riet Schenkeveld-van der Dussen, Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw : Dirck Raphaelszoon Camphuysen, doopsgezind en remonstrant
Zoetermeer : Meinema, 2013.
ISBN: 978-90-211-4355-2.
Tekst van en achtergrondinformatie over de Stichtelycke rymen (1624) van Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627), het best verkochte en meest herdrukte liedboek van de Gouden Eeuw.

A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679)
Hilversum : Verloren, 2014.
ISBN: 978-90-870439-2-6.
Bespreking van een selectie uit het dichterlijk oeuvre van Joost van den Vondel, die mede de basis heeft gelegd voor de opbouw van het Nederlands als standaardtaal en commentaar leverde op grote en kleine gebeurtenissen in de Republiek.

DVD en CD


Hans Goedkoop (presentatie), De Gouden Eeuw
Hilversum : Just Bridge, 2013.
3 dvd-video's (520 min.) 1 tekst ([8] p.)
Videoversie van de televisieserie (NTR/VPRO, 2012). Geschiedenis van Nederland in dertien afleveringen vanaf omstreeks 1585 tot 1672, waarin veel verbanden worden gelegd met het Nederland van nu.

Yolanda Rodriguez Perez e.a., Nederland & de Gouden Eeuw
Diemen [etc.] : Veen Media [etc.], 2013.
4 compact discs (ca. 269 min.)
ISBN: 978-90-8571-370-8.
Vier historici - Yolanda Rodriguez Perez, Maarten Prak, Simon Groenveld en Luc Panhuysen – nemen de luisteraar mee naar respectievelijk de beginperiode van de Tachtigjarige Oorlog, de periode van de grote economische groei, de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog en de overgang van de Gouden naar de 'Zilveren eeuw'.

Maarten Treurniet (regie), Kenau
Utrecht : Dutch Filmworks, 2014.
1 dvd-video (108 min.)
Tijdens de belegering van Haarlem door de Spanjaarden, besluit Kenau Hasselaar na het verlies van haar jongste dochter met een vrouwenleger de wapens op te pakken.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •