4. Karel de Grote 
Karel de Grote, die op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen werd gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden. Om dat enorme rijk te besturen maakte hij gebruik van ‘vazallen’ of leenmannen, die het bestuur over en de inkomsten van een groot gebied kregen. Daarvoor moesten zij hem adviseren in bestuurlijke kwesties en als krijger dienen in oorlogen. Op hun beurt beleenden zij dat land vaak aan achterleenmannen, die zich in de loop der tijd steeds onafhankelijker gingen opstellen.

Overal in zijn rijk had Karel paleizen, die ‘paltsen’ werden genoemd. Van palts naar palts reizend, regelde hij ter plekke zijn zaken met zijn belangrijkste leenmannen. In Nijmegen, waar hij mogelijk ook een palts had, de Valkhof, hield hij zich onder meer bezig met de situatie in het bisdom van de Friezen en volgde hij de verrichtingen van zijn legers in hun langdurige en gruwelijke strijd tegen de heidense Saksen.

Karel, die zelf amper zijn naam kon schrijven maar wel bedreven was in rekenen en meerdere talen sprak, hechtte groot belang aan onderwijs, cultuur en wetenschap. Hij richtte scholen op waar jonge edellieden werden opgeleid voor de staatsdienst, en legde contacten in de islamitische wereld met de kalief van Bagdad.

In de laatste jaren van zijn leven vestigde hij zich in zijn palts in Aken, die de basis vormde voor de huidige domkathedraal. Hij werd er in 814 begraven en zijn troon en rijk versierde grafkist zijn er nog altijd te bezichtigen. Al tijdens zijn leven was hij de spil van veel verhalen die na zijn dood verder werden aangedikt. Ze bezorgden hem de reputatie van een heilige, gerekend tot de grootste vorsten uit de geschiedenis.


Non-fictie


Raoul Bauer, Karel de Grote : een keizer op de grens tussen twee werelden
Zwolle [etc.] : WBOOKS [etc.], 2013.
ISBN: 978-90-6630-707-0.
Biografie van de Frankische heerser tegen de historische, politieke en culturele achtergronden van zijn tijd, waarbij hij wordt geschetst als een van de voornaamste erflaters van het huidige Europa.

Bart Besamusca en Jaap Tigelaar (redactie), Karolus Rex : studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote
Hilversum : Verloren, 2005.
ISBN: 978-90-6550-820-1.
Bundel opstellen bij het afscheid van Hans van Dijk als hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met de nieuwste inzichten over de rijkdom aan epische teksten over Karel de Grote en de zijnen, met een nadruk op de Karelromans.

Wim Blockmans en Herman Pleij (redactie), Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm.
Amsterdam : Bert Bakker, 2007.
ISBN: 978-90-351-2989-4
In dit eerste van de vier delen van Plaatsen van herinnering is onder de titel ‘Nijmegen: het Valkhof. Keizersstad aan der Waal’ een bijdrage van Sandra Langereis opgenomen.

Henk Feikema, Karel de Grote : mythe en werkelijkheid : een verrassende zoektocht naar een voorouder
Soesterberg : Aspekt, 2014.
ISBN: 978-94-6153-542-9.
Door onder meer een foutieve datering van archeologische vondsten zou de geschiedschrijving op veel punten zijn vervalst. Centraal in de speurtocht in dit boek naar de historische waarheid staat de persoon van Karel de Grote, wiens overgeleverde beeld niet klopt met de werkelijkheid.

Wouter van Friesland, Karel de Grote: keizer van het Avondland
Utrecht : Omniboek, 2014.
ISBN: 978-94-01-90106-2.
Korte biografie van de Frankische keizer, met niet alleen aandacht voor zijn verdiensten maar ook voor zijn schaduwkanten die hem tot voorbeeld voor Napoleon en Hitler maakten.

Aat van Gilst, Karel de Grote
Soesterberg : Aspekt, 2009.
ISBN: 978-90-5911-702-0.
Omvangrijke biografie van Karel de Grote, deels gebaseerd op de levensbeschrijving die de kroniekschrijver Einhard schreef tussen 830 en 840. In het bijzonder de Saksen zijn het slachtoffer geworden van wat Karel zag als een goddelijke opdracht een groot christelijk rijk te stichten. De levensbeschrijving door Einhard is in 1999 als Het leven van Karel de Grote verschenen bij Athenaeum-Polak & van Gennep.

Mariëlle Hageman, De kleren van de keizer : rituelen en media in de tijd van Karel de Grote
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2006.
ISBN: 90-295-6374-5.
Bewerking van een proefschrift met een historisch onderzoek naar het cruciale belang van riten en uiterlijk vertoon voor de beeldvorming van en politieke machtsuitoefening door Karel de Grote en zijn opvolgers. Daarbij ook aandacht voor de rol van de toenmalige ‘media’: hoe werd een en ander (op)getekend in de geschreven bronnen en illustraties.

Els Kloek (redactie), Verzameld verleden : veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
Hilversum : Verloren, 2004. (Verloren verleden; 24).
ISBN: 90-6550-465-6.
Laatste deel in de reeks Verloren verleden waarin hoofdredacteur Els Kloek veertig dramatische gebeurtenissen en memorabele figuren uit het rijke verleden van Nederland heeft verzameld. Van Marco Mostert is de bijdrage 'Karel de Grote (747-814)' opgenomen.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over Karel de Grote gaat het in de pagina’s 82 tot en met 95.

P.J. Rietbergen, Karel de Grote : vader van Europa?
Amersfoort : Bekking & Bliz, 2009.
ISBN: 978-90-6109-616-0.
Beknopte reconstructie van leven en tijd van Karel de Grote, de keizer die de fundamenten zou hebben gelegd van het toekomstige Europa.

Andrew Roberts (redactie), Legendarische veldheren : de onoverwinnelijke generaals tot en met het eerste millennium
Kampen : Omniboek, 2010. Vert. van: Great commanders of the Ancient and Medieval World (2008). Vert.: Roelof Posthuma.
ISBN: 978-90-5977-503-9.
Eerste deel van de serie Legendarische veldheren, met korte biografieën van legendarische legeraanvoerders uit de oudheid en de middeleeuwen, onder wie Alexander de Grote, Julius Caesar en Karel de Grote.

Ben Speet, De tijd van monniken en ridders : 500-1000
Zwolle : Waanders, 2007.
ISBN: 978-90-400-8213-9.
Derde deel van de voor het onderwijs bestemde serie Kleine geschiedenis van Nederland, waarin de bestuurlijke, religieuze, sociaal-culturele en grensoverschrijdende ontwikkelingen ten tijde van Willibrord en Karel de Grote worden geschetst.

Jan Thijssen, Karel de Grote in Nijmegen : keizers op het Valkhof
Zwolle : WBooks, 2014.
ISBN: 978-94-625-8031-2.
In 777 bezocht Karel de Grote met zijn gevolg Nijmegen, waar hij het Valkhof liet bouwen, dat de politieke en economische kracht van zijn imperium moest uitstralen.

Hywel Williams, Dagen die de wereld veranderden : 50 beslissende gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis
Utrecht : Kosmos, 2007. Vert. van: Days That Changed the World (2006). Vert.: Jacques Meerman.
ISBN: 978-90-215-2105-3.
Overzicht van vijftig dagen in 2500 jaar wereldgeschiedenis waarop een gebeurtenis plaatsvond die daarin een keerpunt vormde. Enkele van die gebeurtenissen zijn de kruisiging van Christus, de kroning van Karel de Grote in het jaar 800 en de val van de Berlijnse muur.

Romans en navertellingen


Anoniem, De historie vanden vier heemskinderen
Amsterdam : Bakker, 2005. (Delta reeks). Bezorging: Irene Spijker.
ISBN: 90-351-2947-4.
Tekstkritische en geannoteerde uitgave van het volksboek uit 1508 over de onverzoenlijke strijd van Karel de Grote tegen de vier Heemskinderen, de zonen uit het gedwongen huwelijk van zijn zuster Aya en graaf Aymijn.

Anoniem, Karel ende Elegast
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2002. (Alfa reeks). Bezorging: Geert Claassens.
ISBN: 90-5356-563-9.
Tekstuitgave van de middeleeuwse ridderroman over koning Karel die door God uit stelen wordt gezonden en daardoor een staatsgreep weet te verijdelen.

Anoniem, Karel en Elegast
Amsterdam : Amsterdam University Press, 1997. (Text in context). Samenstelling: Hubert Slings.
ISBN: 90-5356-245-1.
Het spannende relaas van Karel de Grote die het moet opnemen tegen zijn rivaal, is voor deze schooluitgave voorzien van een moderne vertaling, uitvoerige toelichtingen en toepasselijke afbeeldingen in kleur. Een aparte docentenhandleiding bevat de antwoorden bij de vragen bij de tekst.

Anoniem, Sibilla : een zestiende-eeuwse Karelroman in proza
Muiderberg : Coutinho, 1988. (Serie Populaire literatuur). Bezorging: Bart Besamusca en Willem Kuiper.
ISBN: 90-6283-736-0.
Tekstuitgave met commentaar van een prozatekst uit 1538 over de lotgevallen van de vrouw van Karel de Grote. Nadat ze ten onrechte van overspel is beschuldigd, wordt ze door hem verbannen. Pas na jaren vol wederwaardigheden kan ze met Gods steun terugkeren.

Diederic van Assenede, Floris en Blancefloer
Amsterdam : Querido, 2001. Vert.: Ingrid Biesheuvel.
ISBN: 90-214-0595-4.
Navertelling van de berijmde vertaling die Diederic van Assenede in de dertiende eeuw maakte van de Franse tekst van een oosterse roman. Floris, een Moorse koningszoon, en Blancefloer, de dochter van een Frankische gravin, weten door hun onbaatzuchtige liefde zelfs de emir te ontroeren in wiens harem zij is opgenomen. Teruggekeerd in Spanje, worden ze de grootouders van Karel de Grote.

Italo Calvino, De ridder die niet bestond
Amsterdam ; Atlas, 2009. 4e dr. (De twintigste eeuw; nr. 74). Vert. van: Il cavaliere inesistente (1959). Vert.: Henny Vlot.
ISBN: 978-90-450-1602-3.
Satire op de ridderroman, waarin een vrouw op wie alle mannen in het leger van Karel de Grote verliefd zijn, valt voor ridder Agilulf. Probleem is dat hij niet meer is dan een leeg harnas, hij bestaat niet. Toch gaat hij met de christenheid op veldtocht tegen de moslims. De novelle vormt samen met De gespleten burggraaf en De baron in de bomen de trilogie Onze voorouders.

Donna Woolfolk Cross, Paus Johanna
Uithoorn : Karakter, 2009. Vert. van: Pope Joan (1996). Vert.: Peter de Rijk.
ISBN: 978-90-6112-560-0.
Historische roman die speelt in de veertig jaar na de dood van Karel de Grote. Een ambitieuze vrouw die de identiteit van haar door de Noormannen gedode broer heeft aangenomen, weet op te klimmen van monnik tot paus.

Leo Faes, Dood de vier Heemskinderen! : eindelijk het complete verhaal vol wraak en verraad : literaire thriller uit de middeleeuwen : een man, een man, een woord, een moord
Almere [etc.] : Van de Berg, 2010.
ISBN: 978-90-5512-330-8.
Eerste moderne hervertelling die predendeert volledig te zijn van de 15de-eeuwse Karelroman De vier Heemskinderen, waarin de zwager van Karel de Grote zweert alle zonen te zullen doden die zijn zus en Karel krijgen.

Poëzie


Anoniem, Het lied van Roeland
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. 2e dr. Vert. van: Le chanson de Roland. Vert.: Ard Posthuma.
ISBN: 90-253-0191-6.
Oudfrans heldendicht uit circa 1100, met Nederlandse vertaling, van de rampzalig verlopen tocht door de Pyreneeën van de achterhoede van het leger van Karel de Grote onder leiding van ridder Roeland.

Ludovico Ariosto, Orlando furioso / De razende Roeland
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. 2e dr. (Perpetua-serie). Vert. van: Orlando furioso (1516). Vert.: Ike Caliona.
ISBN: 978-90-253-6723-7.
Berijmde vertaling van het klassieke epos van de Italiaanse schrijver (1474-1533) over Roeland, de paladijn van Karel de Grote die bij de strijd tegen de Moren pas nadat hij dodelijk gewond is, met zijn toverhoorn de koning te hulp roept. Het bestaat uit zo’n 4800 achtregelige strofen en geldt als een vervolg op het 12de-eeuwse Chanson de Roland en de middelnederlandse Roman van de vier Heemskinderen.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •