Wilco Berga
Titels
Allinne en yn koar (Auteur)

ISBN 978-90-6273-465-8, 2014

Dat it streamt (Auteur)

Afûk, ISBN 978-90-6273-886-1, 2011

Eilândochters (Auteur)

Afûk, ISBN 978-90-70098-92-6, 2010

Harnzer tijgedichten (Auteur)

Afûk, ISBN 978-90-6273-852-6, 2010

Hauk en hazze (Auteur)

TDE, ISBN 978-90-895417-9-6, 2010

It smoarge bestean (Auteur)

Utjouwerij Fryslân, ISBN 978-90-78559-12-2, 2008

De fjilden foarby (Auteur, Vertaling)

Utjouwerij Fryslân, ISBN 978-90-70098-98-8, 2006

Mingd bedriuw (Vertaling)

Koperative Utjowerij, ISBN 90-6570-349-7, 2003

It portret (Auteur)

Utjouwerij Fryslân, ISBN 90-70098-82-2, 2002

Eilânliet (Auteur)

Utjouwerij Fryslân, ISBN 90-70098-77-6, 2000

It krantefanke (Auteur)

Utjouwerij Fryslân, ISBN 90-70098-68-7, 1999

Toon meer
Delen